Previsió
Metereològica

Data i hora oficials:
07:19 - 05/12/2021

Ajuntament de Saldes

Saldes al Facebook
Comparteix:     Enviar:   Imprimir:  

DECRET D'ALCALDIA CORONAVIRUS

16-03-2020

En data 14 març, i davant la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19, el Govern de l'Estat va procedir a declarar l'estat d'alarma mitjançant l'adopció del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

És per aixó i a la vista de les resolucions SLT/719/2020 de 12 de març i SLT/720/2020 de 13 de març per les quals s'adopten mesures per la prevenció i el control de la infecció SARS-Cov-2.

I a la vista de la instrucció 3/2020 de 13 de març de la Secretaria d'administració i funció pública de la Generalitat de Catalunya sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei d'administració de la Generalitat de Catalunya.

Atesa la competència atribuïda a aquesta alcaldia per l'article 53.1. apartats b, d, e,i m del Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril.

 

RESOLC

PRIMER.- ADOPTAR en relació a l'administració municipal de l'ajuntament de Saldes les següents mesures per la prevenció i el control de la infecció per coronavirus:

1. Atenció al públic
 • L'ajuntament de Saldes prioritzarà l'atenció telefònica i digital en la prestació del servei d'atenció al públic. Qualsevol atenció presencial haurà de ser concertada prèviament per l'interessat amb els serveis municipal que en tal cas adoptaran les mesures i donaran les instruccions necessàries per que l'atenció es pugui prestar-se garantint en tot moment l'aplicació de les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries.
 • L'ajuntament de Saldes posa a disposició del ciutadans la seu electrònica www.saldes.cat i el número de telèfon 93 825 80 05 per contactar i relacionar-se amb l'ajuntament.
2. Activitats interna dels serveis municipals:
 • En la seva activitat ordinària el personal i autoritats municipals evitaran les reunions de treball de caràcter presencial, especialment, aquelles que impliquin mobilitat de treballadors i treballadores.
 • Les reunions es realitzaran a través d'eines i solucions digitals que permetin la gestió de grups de treball.
 • En cas que esdevingui indispensable celebrar reunions presencials, es duran terme aplicant les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries, entre d'altres, s'ha de garantir una distància no inferior a 1 metre entre les persones assistents.
 • El règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball és voluntari. La sol·licitud de teletreball, quan s'escaigui d'acord amb el que s'estableix en aquesta instrucció, s'ha de comunicar per qualsevol mitjà disponible (correu electrònic preferentment) a l'alcaldia de l'ajuntament de Saldes per la seva autorització.
 • En cas de Teletreball es pot autoritzar l'ús de les estacions de treball pròpies dels empleats sempre respectant les instruccions i recomanacions sobre ciberseguretat, adients de conformitat amb l'operador prestador del servei.
 
3) Mesures preventives i de protecció:

En els centres de treball s'han d'adoptar les mesures preventives i de protecció següents:

 • Extremar les precaucions establerts sobre les mesures higièniques personals, especialment el rentat de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques.
 • Es subministrarà i estarà a disposició de tota persona que accedeixi a les dependències municipals un dispensador de solució hidroalcohòlica pel rentant de mans.
 • S'intensificarà la neteja de les dependències municipals.
 • Es retiraran, en la mesura que sigui possible, els objectes que presentin dificultats per a la seva (aplicar la política de taula neta).
 • Es garantirà la ventilació adequada dels espais de treball, ja sigui per via natural o per via estructural.

 

SEGON.- Durant la vigència de l'estat d'alarma es limita la circulació de les persones únicament per a la realització de les activitats establertes en l'article 7 del Reial decret 463/2020, de 14 de març. Amb aquesta finalitat i per garantir la informació dels veïns de Saldes, es publicaran BANS informatius amb les instruccions necessàries tant en els llocs físics destinats a l'efecte com mitjançant la seva publicació en la seu electrònica de l'ajuntament. Qualsevol modificació o actualització de les mesures a adoptar serà publicada oportunament, realitzant si es considera adient accions complementàries que puguin reforçar el coneixement de les mesures (repartiment de fulletons, xarxes socials etc....).

 

TERCER.- Es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments sota competència de l'ajuntament de Saldes. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 o, si s'escau, les seves pròrrogues.

No obstant l'anterior l'ajuntament de Saldes podrà acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar prejudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquesta manifesti la seva conformitat, o quan l'interessat manifesti la seva conformitat amb que no se suspengui el termini.

 

QUART.- Aquestes s'aplicaran de forma fins a la derogació, revisió o modificació del Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en funció de l'evolució de la situació epidemiològica i d'acord amb les instruccions o directius de l'autoritat sanitària.

 

CINQUÉ.- Aquesta resolució serà objecte de notificació a tot el personal i membres electes de l'ajuntament de Saldes, i es publicarà en el taulell d'edictes municipal i demes espais físics destinats a l'efecte així com en la seu electrònica municipal www.saldes.cat.

 

Ho mana i Signa

L'alcalde

Documents:
Decret d'alcaldia - Coronavirus (PDF 350kB)
Vols rebre els titulars, l'agenda d'activitats i els anuncis oficials a la teva bùstia de correu? Apunta't-hi

Ajuntament de Saldes

CIF: P0818900C

Plaça Pedraforca, s/n

93 825 80 05

E-Mail: saldes@diba.cat

Amb la col·laboració de