Previsió
Metereològica

Data i hora oficials:
09:36 - 15/07/2020

Ajuntament de Saldes

Comparteix:     Enviar:   Imprimir:  

ANUNCI - MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NN.SS. DE SALDES DEL SÒL NO URBANITZABLE

Data de l'anunci 09-04-2018

REFERENT A LA REGULACIÓ DE LES CONSTRUCCIONS RAMADERES

Aprovat inicialment, mitjançant Acord del Ple de l'Ajuntament de Saldes adoptat en la sessió celebrada el dia 6 de setembre de 2017, el projecte de MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NN.SS. DE SALDES DEL SÒL NO URBANITZABLE REFERENT A LA REGULACIÓ DE LES CONSTRUCCIONS RAMADERES, promogut per l'Ajuntament de conformitat amb l'article 85.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost es sotmet a un tràmit d'informació pública pel termini d'un mes, a comptar des de la data de la última publicació obligatòria.

Durant aquest termini, fins el dia 9 de maig, podrà ser examinat el projecte per qualsevol interessat en les dependències municipals en horari d'oficina així com en la web municipal: www.saldes.cat i formular les al·legacions que s'estimin pertinents.

Saldes, 29 de març de 2018

L'Alcalde

Localització:
Oficines de l'ajuntament
On es fa?
Horari:
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES DE 09:00 A 14:00H
Vols rebre els titulars, l'agenda d'activitats i els anuncis oficials a la teva bùstia de correu? Apunta't-hi