Consistori

Segons es va aprovar al ple municipal del 5 de juliol de 2023 de: 

  • Aplicar el règim de dedicació a temps parcial a l’alcaldessa de la Corporació, Sra. M. Dolors Jiménez Rodriguez, amb una dedicació parcial del 75% % (30 h setmanals), i assignar-li una retribució anual bruta de 24.000,00 €, a percebre en 14 mensualitats. Aquesta retribució s’aplicarà amb efectes retroactius a 19 de juny de 2023, data a partir de la qual ha exercit efectivament la dedicació.
  • Establir, amb efectes del dia 17 de juny de 2023, la remuneració per assistències a sessions, import brut previ a les corresponents retencions d’IRPF (mínim del 2%) per a l’alcalde i els regidors del Consistori, excepte per als que estiguin en règim de dedicació, en els següents termes:
    a) Ple: 50,00 euros/sessió.
  • Les retribucions dels regidors amb dedicació parcial i les remuneracions per assistències a sessions no seran revisables durant tot el mandat
  • Establir que l’Ajuntament indemnitzarà els regidors per les despeses ocasionades per l’exercici del seu càrrec sempre que siguin degudament acreditades.
    La percepció de les susdites despeses haurà d’observar els següents límits:
    a) Quilometratge: 0,30 euros el quilòmetre

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dolors Jimenez Rodriguez - Alcaldessa
TsP-AM

Maria Mercè Olivé Gorgas - 1ra Tinenta d'alcalde 
TsP-AM

Pejman Iravani Laos - 2n Tinent d'alcalde
TsP-AM

Joan Vila Farràs - Regidor
TsP-AM

Xavier Fernandez Rotllant - Regidor
TsP-AM
 
Manel Cáceres Sánchez- Regidor a l'oposició
PS

Isabel Pérez Jiménez - Regidora a l'oposició
PS

Darrera actualització: 18.07.2023 | 11:18
Darrera actualització: 18.07.2023 | 11:18